Razvojna agencija Kozjansko

Razvojna agencija Kozjansko nudi strokovno pomoč pri razvojnih aktivnostih na območju občin ustanoviteljic Dobje in Šentjur ter razvija medsebojne povezave in sodelovanje med nosilci razvoja ter lokalnim in širšim regijskim, slovenskim in evropskim okoljem, s čimer se omogoča doseganje boljših rezultatov tako za posameznike kot za širšo skupnost.

Poleg osnovnega poslanstva pa ima Razvojna agencija Kozjansko še druge funkcije.
– Upravljalec Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« v kateri sodelujejo občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.
– Imetnik blagovne znamke Zeleni snop (katere katalog pravkar prebirate), ki združuje in promovira ponudnike na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«.
– Skupaj z RA Sotla je del Mrežne razvojne agencije Kozjansko in Obsotelje, kjer opravlja javne naloge subjekta regionalnega razvoja za Območno razvojno partnerstvo Obsotelje in Kozjansko. Vanj so vključene občine Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.
– Čezmejna in transnacionalna partnerstva v različnih programih EU (SI-AT, SI-HR, Centralna Evropa, LIFE itd.)
V okviru Razvojne agencije Kozjansko delujeta tudi:
– Turistično informacijski center Občine Šentjur, ki skrbi za povezovanje in promocijo turističnih ponudnikov, muzejskih zbirk, naravne in kulturne dediščine ter ostale turistične ponudbe v občini Šentjur,
– Mladinski center Šentjur, ki z delavnicami, predstavami, izobraževanji, coachingom in mednarodnimi izmenjavami skrbi za dodatne aktivnosti otrok in mladine iz občine Šentjur in tako prispeva k njihovemu razvoju.

Razvojna agencija Kozjansko tesno sodeluje z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Vrelec d.o.o., enota Šentjur, ki skrbi za razvoj in pospeševanje podjetništva, nudi poslovne prostore mladim podjetjem in jim pomaga pri preboju na trg in širitvi poslovanja.


EU